NOZ a statutární orgány družstva_7_5_2014

NOZ a statutární orgány družstva

Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (dále jen NOZ) č. 89/2012 Sb. Tímto došlo ke zrušení obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Nově je právní úprava družstva zařazena s účinností od 1.1.2014 v zákoně o obchodních korporacích (dále jen ZOK) č. 90/2012 Sb. to v hlavě VI. Díl 1 (§ 552 až 773).

ZOK zcela nově oproti obchodnímu zákoníku upravuje bytové družstvo jako zvláštní typ (druh) družstva, které se řídí zvláštními ustanoveními ZOK o bytovém družstvu (§ 727 až 757), zatímco před 1.1.2014 žádná taková zvláštní ustanovení neexistovala.

 

Obecně k právní úpravě soustavy orgánů družstva v ZOK lze uvést, že je v zásadě shodná s původní právní úpravou v obchodním zákoníku, tedy nejvyšší orgán je členská schůze, statuární a výkonný orgán je představenstvo a kontrolní orgán je kontrolní komise. Určitá zpřesnění byla provedena v ustanoveních o orgánech malého družstva (jedná se o družstvo do 50ti členů).

Dále dosavadní „další orgány“, které lze zřizovat podle stanov se podle ZOK označují jako jiné orgány viz § 629 písm. d) ZOK. Dále lze nově u bytových družstev zřizovat samosprávu jako organizační jednotku bytového družstva (upraveno v § 753 a 754 ZOK).

Pro bytové družstvo je nově stanoven (§ 755 odst. 1 ZOK) závazný princip jednoho hlasu člena na členské schůzi, současně je však zařazena nová možnost diferencovat počet hlasů ve vztahu mezi členy, kteří jsou nájemci družstevních bytů na straně jedné a členy, s jejichž členstvím není spojen nájem družstevního bytu, na straně druhé (§ 755 odst. 2 ZOK).

 

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem bytového družstva. Ustanovení o členské schůzi se nachází v § 635 až 704 ZOK. Právo účastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a další osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis. Členskou schůzi svolává představenstvo ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní období. Představenstvo svolává členskou schůzi také na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pěti všech hlasů, neurčují-li stanovy jinak. Svolavatel svolává členskou schůzi pozvánkou (minimální náležitosti pozvánky § 636 odst. 2 ZOK). Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li ZOK nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení (možnost plné moci). Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže stanovy určí něco jiného. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. Dále ZOK umožňuje bytovému družstvu rozhodování per rollam, kdy tato forma hlasování musí být uvedena ve stanovách (je věcí každého družstva zda do svých stanov zařadí možnost rozhodování per rollam či nikoli). Pokud tak bytové družstvo učiní, je třeba vzít na vědomí, že v případě, kdy rozhodnutí členské schůze osvědčuje veřejnou listinou (jde o záležitosti uvedené v § 659 odst. 2 ZOK), musela by být vyjádření jednotlivých členů pořízena formou veřejné listiny (tedy notářského zápisu). Dále je ZOK oproti původní právní úpravě upraveno podrobněji jak institut dílčí členské schůze (§ 664 až 668 ZOK), tak shromáždění delegátů (§ 669 až 704 ZOK).

 

Představenstvo (§ 705 až 714 ZOK)

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo musí mít nejméně 3 členy (podle § 708 odst. 1 ZOK), stanovy však mohou, určit vyšší počet členů představenstva. Je nezbytné určit přesně počet členů číslovkou (nikoli např. „má nejvýše… členů, apod.). Je důležité pamatovat na to, že výkon funkce členů představenstva končí uplynutím funkčního období, oproti dřívější právní úpravě.

Nově podle 164 NOZ člen statutárního orgánu (představenstva) může zastupovat družstvo ve všech záležitostech. Neurčí-li stanovy, jak členové představenstva zastupují družstvo, činí tak každý člen představenstva samostatně (§ 164 odst. 2 NOZ). O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. Stanovy nebo usnesení členské schůze mohou určit další omezení.

 

Kontrolní komise (§ 715 až 725 ZOK)

Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. Představenstvo, jiné orgány družstva a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda. O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat. Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva. Kontrolní komise má 3 členy, ledaže stanovy určí vyšší počet členů. Kontrolní komise volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů, ledaže stanovy určí, že jsou voleni členskou schůzí. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob.

 

Samospráva bytového družstva (§ 753 a 754 ZOK)

Samospráva je organizační jednotkou bytového družstva, ve které se organizují členové bytového družstva zejména za účelem efektivního výkonu svých členských práv a povinností.

Jestliže se bytové družstvo rozhodne zřídit si samosprávu nebo více samospráv, stanovy určí také a) okruh působnosti samosprávy, b) podrobnější pravidla organizace a činnosti samospráv, zejména zařazení členů do jednotlivých samospráv, a c) zda si členové zařazení do jednotlivých samospráv mohou jmenovat orgány bytového družstva, které zajišťují činnost samospráv, a pravomoc a působnost těchto orgánů.

 

 

Mgr. Rostislav Kovář

AKCR Advokátní kancelář s.r.o.

Plzeňská 2095/150

150 00  Praha 5

www.akcr.eu

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám