Profesionální smlouvy ke stažení:

Máte zájem o profesionální právnické smlouvy a formuláře?

Zde si můžete najít smlouvu přímo pro Vaše potřeby!

Darovací smlouva

Stáhnout právnickou smlouvu Darovací smlouva Darovací smlouva uzavřenou podle § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Darovací smlouva s příkazem

Stáhnout právnickou smlouvu Darovací smlouva s příkazem Darovací smlouva s příkazem uzavřenou podle § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Darovací smlouva se zřízením předkupního práva

Stáhnout právnickou smlouvu Darovací smlouva se zřízením předkupního práva Darovací smlouva se zřízením předkupního práva podle § 2055 a násl. ve spojení s ust. § 2140 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Darovací smlouva se zřízením věcného břemene – služebnosti užívacího práva

Stáhnout právnickou smlouvu Darovací smlouva se zřízením věcného břemene – služebnosti užívacího práva Darovací smlouva se zřízením věcného břemene – služebnosti užívacího práva podle § 2055 a násl. ve spojení s ust. § 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Dohoda dlužníka s třetí osobou o přistoupení k závazku

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda dlužníka s třetí osobou o přistoupení k závazku Dohoda dlužníka s třetí osobou o přistoupení k závazku smyslu ust. § 1889 Občanského zákoníku, v platném znění Více...

Dohoda o narovnání

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o narovnání Dohoda o narovnání uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Více...

Dohoda o ochraně utajovaných obchodních informací

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o ochraně utajovaných obchodních informací Dohoda o ochraně utajovaných obchodních informací ve smyslu ustanovení v souladu s ustanovením § 504 a § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Více...

Dohoda o přistoupení k dluhu

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o přistoupení k dluhu Dohoda o přistoupení k dluhu uzavřená dle ust. § 1892 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Více...

Dohoda o skončení nájmu bytu

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o skončení nájmu bytu Dohoda o skončení nájmu bytu Více...

Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor s dohodou o narovnání

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor s dohodou o narovnání Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor s dohodou o narovnání roku podle § 1903 až § 1907 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Více...

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů Dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu ust. § 2045 až § 2047 občanského zákoníku v platném znění Více...

Dohoda o vrácení darovaných nemovitostí

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o vrácení darovaných nemovitostí Dohoda o vrácení darovaných nemovitostí smyslu ust. § 2072 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění Více...

Dohoda o výkonu společných práv

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o výkonu společných práv Dohoda o výkonu společných práv v souladu s ustanovením § 1872 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů Více...

Dohoda o výkonu společných práv a povinností při správě nemovitosti

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o výkonu společných práv a povinností při správě nemovitosti Účastníci dohody sjednávají vzájemnou povinnost neprodleně se vzájemně informovat o podstatných skutečnostech, tedy o skutečnostech, které ovlivňují chod a správu nemovitosti druhého účastníka, resp. společných a venkovních částí domů. Více...

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dle ust. § 1140 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřená podle § 1981 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Více...

Dohoda o ztrátě výhod plnění ve splátkách

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda o ztrátě výhod plnění ve splátkách Dohoda o ztrátě výhod plnění ve splátkách k uznání dluhu Více...

Dohoda rozvedených manželů o společném nájemním právu

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda rozvedených manželů o společném nájemním právu Dohoda rozvedených manželů o společném nájemním právu (bydlení) souladu s ust. § 768 občanského zákoníku č. 89/2012 Více...

Dohoda spoluvlastníků o správě společné věci

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda spoluvlastníků o správě společné věci Oba účastníci této dohody se dohodli na tom, že shora uvedenou nemovitost bude výlučně užívat strana druhá. V souvislosti s tímto se zároveň strana druhá zavazuje platit veškeré poplatky spojené s užíváním této nemovitosti, zejména pak elektrickou energii, vodné a stočné atd. Více...

Dohodu o změně obsahu závazku

Stáhnout právnickou smlouvu Dohodu o změně obsahu závazku Dohodu o změně obsahu závazku ve smyslu ust. § 1901 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Více...

Jednostranné započtení pohledávek

Stáhnout právnickou smlouvu Jednostranné započtení pohledávek Oznámení o započtení vzájemných pohledávek ve smyslu ust. § 1982 až § 1991 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Více...

Komisionářská smlouva

Stáhnout právnickou smlouvu Komisionářská smlouva Komisionářská smlouva podle ust. § 2455 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Kupní smlouva - prodej movité věci

Stáhnout právnickou smlouvu Kupní smlouva - prodej movité věci Kupní smlouva uzavřená dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Návrh na vydání bezdůvodného obohacení

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na vydání bezdůvodného obohacení Návrh na vydání bezdůvodného obohacení Více...

Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí dle ust. § 267 odst. 1 o. s. ř. rozsudkem okresního soudu ve spojení s usnesením Krajského soudu Více...

Návrh na zahájení řízení - žaloba o vyklizení nemovitosti

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na zahájení řízení - žaloba o vyklizení nemovitosti Návrh na zahájení řízení - žaloba o vyklizení nemovitosti. nájemní vztah k předmětné nemovitosti skončil uplynutím sjednané doby nájmu Více...

Návrh na zahájení řízení o zrušení spoluvlastnictví k členskému podílu

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na zahájení řízení o zrušení spoluvlastnictví k členskému podílu Návrh na zahájení řízení o zrušení spoluvlastnictví k členskému podílu Více...

Odstoupení od darovací smlouvy - žádost o vydání darovaných nemovitostí

Stáhnout právnickou smlouvu Odstoupení od darovací smlouvy - žádost o vydání darovaných nemovitostí Odvolání daru pro nevděk ve smyslu ust. § 2072 zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění. Více...

Odstoupení od kupní smlouvy

Stáhnout právnickou smlouvu Odstoupení od kupní smlouvy Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu toho, že předmět koupě nemá vlastnosti mnou jako kupujícím výslovně v předmětné kupní smlouvě vymíněné a proto tuto vadu považuji za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1 Občanského zákoníku a využívám svého práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. d) OZ Více...

Opravná doložka

Stáhnout právnickou smlouvu Opravná doložka Opravná doložka ke kupní smlouvě Více...

Oznámení postupitele dlužníkovi postoupení pohledávky

Stáhnout právnickou smlouvu Oznámení postupitele dlužníkovi postoupení pohledávky Oznámení postoupení pohledávky ve smyslu ust. § 1882 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění Více...

Prohlášení ručitele (včleněné do dohody s věřitelem)

Stáhnout právnickou smlouvu Prohlášení ručitele (včleněné do dohody s věřitelem) Dohoda s ručitelským prohlášením ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 ve spojení s ust. § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Více...

Smlouva leasingová

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva leasingová Smlouva leasingová dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Více...

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o budoucí kupní smlouvě Smlouva o budoucí kupní smlouvě podle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o dodávkách zboží (rámcová kupní smlouva)

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o dodávkách zboží (rámcová kupní smlouva) Smlouva o dodávkách zboží (rámcová kupní smlouva), ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů Více...

Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení podle ust. § 1746 (2) a § 1852 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o dílo

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o dílo Smlouva o dílo podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o důchodu

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o důchodu Smlouva o důchodu .................... podle ust. § 2701 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o inkasu

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o inkasu Smlouva o inkasu podle ust. § 2694 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o jednorázovém vkladu

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o jednorázovém vkladu Smlouva o jednorázovém vkladu podle ust. § 2680zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o kontrolní činnosti

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti dle ustanovení § 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Více...

Smlouva o koupi obchodního závodu

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o koupi obchodního závodu Smlouva o koupi obchodního závodu uzavřená dle ustanovení § 2175 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Více...

Smlouva o nepeněžité zápůjčce

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o nepeněžité zápůjčce Smlouva o nepeněžité zápůjčce v souladu s ust. § 2390 až § 2394 občanského zákoníku Více...

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o nájmu dopravního prostředku Smlouva o nájmu dopravního prostředku dle ustanovení § 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Více...

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 89/2012, v platném znění Více...

Smlouva o obchodním zastoupení

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o obchodním zastoupení podle ust. § 2483 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o obchodním zastoupení (nevýhradním)

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o obchodním zastoupení (nevýhradním) Smlouva o obchodním zastoupení (nevýhradním) ve smyslu ust. § 2483 a násl. z.č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů Více...

Smlouva o obstarání věci

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o obstarání věci Smlouva o obstarání věci v souladu s ust. § 2430 občanského zákoníku Více...

Smlouva o opravě a úpravě věci

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o opravě a úpravě věci Smlouva o opravě a úpravě věci podle § 2586 až ust § 2622 zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění /občanského zákoníku/ Více...

Smlouva o pachtu obchodního závodu

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o pachtu obchodního závodu Smlouva o pachtu obchodního závodu dle ustanovení § 2349 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Více...

Smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku Účelem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající ze závazku Poskytovatele zajistit ostrahu majetku Objednatele, a ze závazku Objednatele za tuto činnost Více...

Smlouva o postoupení pohledávky

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o postoupení pohledávky Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dle ust. § 1879 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Smlouva o provozu dopravního prostředku

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o provozu dopravního prostředku Smlouva o provozu dopravního prostředku ustanovení § 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Více...

Smlouva o péči o zdraví

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o péči o zdraví Smlouva o péči o zdraví podle ust. § 2636 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o přepravě osoby

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o přepravě osoby Smlouva o přepravě osoby .................... podle ust. § 2550 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o přepravě věci

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o přepravě věci Smlouva o přepravě věci ……………….. podle ust. § 2555 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - druhý převod

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - druhý převod Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - druhý převod podle zákona č.89/2012 Sb, Občanského zákoníku Více...

Smlouva o převzetí dluhu

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o převzetí dluhu Smlouva o převzetí dluhu dle ust. § 1888 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Více...

Smlouva o přistoupení k peněžitému závazku

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o přistoupení k peněžitému závazku Na základě smlouvy kupní na základě smlouvy kupní Více...

Smlouva o reklamní spolupráci

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o reklamní spolupráci Účelem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající ze závazku Poskytovatele zajistit reklamní činnost pro Objednatele v době platnosti této smlouvy a ze závazku Objednatele za tuto činnost Poskytovateli způsobem stanoveným v této smlouvě zaplatit a při organizaci reklamní činnosti spolupracovat. Více...

Smlouva o rezervaci nemovitosti

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o rezervaci nemovitosti Účelem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající ze závazku Vlastníka nezcizit po dobu určenou touto smlouvou dále specifikovanou nemovitost a tuto nemovitost ani nenabízet ke koupi či k pronájmu třetím osobám a ze závazku Zájemce složit rezervační zálohu a zaplatit rezervační poplatek. Více...

Smlouva o skladování

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o skladování Smlouva o skladování podle ust. § 2415 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o společnosti

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o společnosti Společenská smlouva (smlouva o společnosti) uzavřená po vzájemné dohodě a v souladu s ust. § 2716 až § 2746 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění a ust. § 14 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění Více...

Smlouva o spolupráci v oblasti přepravy

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o spolupráci v oblasti přepravy Smlouva o spolupráci v oblasti přepravy roku ve smyslu ust. § 1742 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů Více...

Smlouva o správě a servisu software

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o správě a servisu software Smlouva o správě a servisu software ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů Více...

Smlouva o studiu

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o studiu Smlouva o studiu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a dále ve smyslu zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů Více...

Smlouva o tiché společnosti

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o tiché společnosti Smlouva o tiché společnosti dle ustanovení § 2747 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Více...

Smlouva o ubytování (Smlouva o přechodném nájmu)

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o ubytování (Smlouva o přechodném nájmu) Smlouva o ubytování (o přechodném nájmu) uzavřená dle ust. § 2326 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Více...

Smlouva o výkonu funkce prokuristy

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o výkonu funkce prokuristy Smlouva o výkonu funkce prokuristy roku ve smyslu ust. § 450 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Více...

Smlouva o výkonu trenérské činnosti

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o výkonu trenérské činnosti Účelem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající ze závazku Trenéra zajistit výkon trenérské činnosti pro Klub v době platnosti této smlouvy, a ze závazku Klubu za tuto činnost Trenérovi způsobem stanoveným v této smlouvě zaplatit a při výkonu činnosti trenéra poskytovat Trenérovi součinnost dle pravidel této smlouvy Více...

Smlouva o výměnku

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o výměnku Smlouva o výměnku dle ust. § 2707 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Smlouva o výpůjčce

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce uzavřená dle ust. § 2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění Více...

Smlouva o zajišťovacím převodu práva

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o zajišťovacím převodu práva Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k věci movité dle ust. § 2040 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Více...

Smlouva o zprostředkování

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování ……………….. podle ust. § 2445 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o zrušení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o zrušení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty Smlouva o zrušení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty dle ust. § 1240 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Smlouva o zájezdu

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o zájezdu Smlouva o zájezdu podle ust. § 2521 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva o zápůjčce (půjčce)

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o zápůjčce (půjčce) Smlouva o zápůjčce (půjčce) v souladu s ust. § 2390 až § 2394 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Více...

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty uzavřená dle ust. § 1240 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost užívacího práva (doživotního bydlení)

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost užívacího práva (doživotního bydlení) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost užívacího práva (doživotního bydlení) dle ust. § 1240 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Smlouva o úschově

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o úschově Smlouva o úschově uzavřená dle ust. § 2402 až § 2408 násl. občanského zákoníku č. 89/2012, v platném znění Více...

Smlouva o úvěru

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o úvěru Smlouva o úvěru podle ust. § 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Smlouva příkazní

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva příkazní Smlouva příkazní uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Více...

Směnná smlouva - směna nemovitostí

Stáhnout právnickou smlouvu Směnná smlouva - směna nemovitostí Směnná smlouva - směna nemovitostí dle ust. § 2184 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Více...

Směnná smlouva - směna nemovité a movité věci

Stáhnout právnickou smlouvu Směnná smlouva - směna nemovité a movité věci Směnná smlouva - směna nemovité a movité věci uzavřená dle ust. § 2184 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Sponzorská smlouva

Stáhnout právnickou smlouvu Sponzorská smlouva Sponzorská smlouva ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Více...

Uplatnění slevy z kupní ceny

Stáhnout právnickou smlouvu Uplatnění slevy z kupní ceny ve smyslu ust. § 2106 odst. 1 písm. c) Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., uplatňuji právo na přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny Více...

Upomínka o vrácení věci

Stáhnout právnickou smlouvu Upomínka o vrácení věci Pronájem rodinného domu - výzva k předání movitých věcí Více...

Upomínka o zaplacení dlužné částky ze smlouvy o půjčce

Stáhnout právnickou smlouvu Upomínka o zaplacení dlužné částky ze smlouvy o půjčce Upomínka o zaplacení dlužné částky ze smlouvy o půjčce Více...

Uznání dluhu

Stáhnout právnickou smlouvu Uznání dluhu Uznání dluhu ve smyslu ust. § 2053 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Více...

Výpověď pojištění

Stáhnout právnickou smlouvu Výpověď pojištění Výpověď pojistné smlouvy s poukazem na ust. § 2807 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Více...

Výzva k odstranění závadného stavu

Stáhnout právnickou smlouvu Výzva k odstranění závadného stavu Výzva k odstranění závadného stavu dle ust. § 423 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Více...

Výzva ručiteli k plnění

Stáhnout právnickou smlouvu Výzva ručiteli k plnění Výzva k plnění na základě prohlášení ručitele Více...

Zasílatelská smlouva

Stáhnout právnickou smlouvu Zasílatelská smlouva Zasílatelská smlouva ……………….. podle ust. § 2471 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Zpráva o průběhu likvidace

Stáhnout právnickou smlouvu Zpráva o průběhu likvidace Zpráva o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku zpracovaná dle ust. § 187 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů Více...

Záruční list

Stáhnout právnickou smlouvu Záruční list Záruční list záruku ve smyslu ust. § 2113 zák. č. 89/2012 Sb. Více...

Zástavní smlouva k movité věci

Stáhnout právnickou smlouvu Zástavní smlouva k movité věci Zástavní smlouva, kterou se zastavuje movitá věc uzavřená podle § 1309 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Více...

Zástavní smlouva k nemovitosti

Stáhnout právnickou smlouvu Zástavní smlouva k nemovitosti Zástavní smlouva k nemovitosti podle § 1309 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Více...

Zástavní smlouva, kterou se zastavuje pohledávka

Stáhnout právnickou smlouvu Zástavní smlouva, kterou se zastavuje pohledávka Zástavní smlouva, kterou se zastavuje pohledávka podle § 1309 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Více...

Žaloba na odstranění neoprávněné stavby

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na odstranění neoprávněné stavby Žalobci s realizací stavby nesouhlasí, žalovaní nejsou přístupni žádnému smírnému řešení ani po četných písemných výzvách žalobců, včetně výzev jejich právního zástupce, domáhají se tímto ochrany svého vlastnického práva v souladu s ust. § 1085 obč. zák. a požadují, aby neoprávněná stavba byla z jejich pozemku na náklad žalovaných odstraněna a pozemek byl uveden v předešlý stav Více...

Žaloba na určení otcovství otcem dítěte

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na určení otcovství otcem dítěte Žaloba na určení otcovství otcem dítěte s Návrh na zahájení řízení Více...

Žaloba na určení příjmení a jména nezletilému dítěti

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na určení příjmení a jména nezletilému dítěti Žaloba na určení příjmení a jména nezletilému dítěti Více...

Žaloba pro zmatečnost

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba pro zmatečnost Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 4 o.s.ř. dle ust. § 229 odst. 4) o.s.ř. proti rozhodnutí Krajského soudu Více...