Profesionální smlouvy ke stažení:

Máte zájem o profesionální právnické smlouvy a formuláře?

Zde si můžete najít smlouvu přímo pro Vaše potřeby!

Dohoda rodičů o osobním styku s nezletilým dítětem po rozvodu

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda rodičů o osobním styku s nezletilým dítětem po rozvodu rodičů o osobním styku otce s nezletilým ……………., nar. ………………….., uzavřená dle ust. § 891 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Více...

Dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu

Stáhnout právnickou smlouvu Dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu Otec a matka nezletilého syna, nar. ……………. (dále také „rodiče“), uzavřeli dne …………….. manželství před Městským národním výborem v ……………….. Vzhledem k rozvratu manželství a podanému návrhu na jeho rozvod k Okresnímu soudu v ………….. uzavírají rodiče Více...

Návrh na osvojení manželkou otce nezletilého dítěte

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na osvojení manželkou otce nezletilého dítěte Dne ………… jsem uzavřela manželství s …………... Manžel je otcem nezletilého ……….., který mu byl svěřen do výchovy a výživy rozsudkem zdejšího soudu čj. ………….. z …………. Manželství otce nezletilého s matkou nezletilého ………… bylo rozvedeno v ……….. roku ………. Více...

Návrh na osvojení nezletilého společnými osvojiteli

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na osvojení nezletilého společnými osvojiteli Manželství jsme uzavřeli dne …………. na …………………….. U obou se jednalo o manželství prvé. Naše manželství zůstalo dodnes bezdětné. Jinou vyživovací povinnost žádný z nás nemá. Více...

Návrh na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilého dítěte

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilého dítěte Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilému dítěti pro dobu před a po rozvodu manželství Více...

Návrh na snížení výživného pro nezletilé dítě

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na snížení výživného pro nezletilé dítě Návrh otce na úpravu výživného pro nezl. ……………., nar. …………….. Více...

Návrh na svěření nezletilého do pěstounské péče

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na svěření nezletilého do pěstounské péče Otec nezletilé zemřel …………. Až do ………. r. ………. žila matka s nezletilou společně na adrese shora uvedené. V ………. t.r. však u matky nezletilé propukla zhoubná choroba, která si vyžádá dlouhodobé léčení a na jejímž základě byla matka nezletilé uznána plně invalidní. Více...

Návrh na svěření nezletilého do výchovy jiné osoby

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na svěření nezletilého do výchovy jiné osoby Návrh babičky na svěření nezletilého vnuka ………… do její výchovy Více...

Návrh na udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení Návrh matky na udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení Více...

Návrh na udělení souhlasu soudu s právním jednáním, kterým dítě nabývá nemovitost

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na udělení souhlasu soudu s právním jednáním, kterým dítě nabývá nemovitost Otec nezletilého ……………. je jediným zakladatelem a jediným společníkem společnosti ……………… IČ: ………………., se sídlem v …………………………., zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v ………. v oddílu ….., vložka ……………….. Více...

Návrh na určení osobního styku s nezletilým dítětem

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na určení osobního styku s nezletilým dítětem Návrh otce na úpravu styku s nezletilým ………………., nar. ……………… Více...

Návrh na zahájení řízení o rozvod bezdětného manželství - sporný rozvod

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na zahájení řízení o rozvod bezdětného manželství - sporný rozvod Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství dle ust. § 755 zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství - nesporný rozvod

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství - nesporný rozvod Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství - sporný rozvod

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství - sporný rozvod Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství dle ust. § 755 zákona č. 89/2012, občanský zákoník Více...

Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě Návrh matky na úpravu výživného pro nezl. ……………., nar. …………… Více...

Návrh na úpravu péče a výživy nezletilého dítěte

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh na úpravu péče a výživy nezletilého dítěte Návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti pro dobu před a po rozvodu manželství Více...

Návrh nezletilé osoby na povolení uzavřít manželství

Stáhnout právnickou smlouvu Návrh nezletilé osoby na povolení uzavřít manželství Návrh na povolení uzavřít manželství Více...

Oznámení o změně příjmení po rozvodu

Stáhnout právnickou smlouvu Oznámení o změně příjmení po rozvodu Dle ust. § 71 zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění ve spojení s ust. § 759 NOZ Více...

Smlouva mezi manžely o vyživovací povinnosti jednoho z manželů po rozvodu

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva mezi manžely o vyživovací povinnosti jednoho z manželů po rozvodu Smlouva mezi manžely o vyživovací povinnosti jednoho z manželů po rozvodu ve smyslu § 757 odst. 1. písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Více...

Smlouva o vypořádání práv a povinností společného bydlení manželů po rozvodu - verze při zajištění bytové náhrady

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o vypořádání práv a povinností společného bydlení manželů po rozvodu - verze při zajištění bytové náhrady V této souvislosti účastníci uzavírají ve smyslu § 757 odst. 1. písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu, upravující pro dobu po rozvodu jejich manželství práva a povinnosti společného bydlení Více...

Smlouva o vypořádání práv a povinností společného bydlení manželů po rozvodu - verze ve společném bytě

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o vypořádání práv a povinností společného bydlení manželů po rozvodu - verze ve společném bytě V této souvislosti účastníci uzavírají ve smyslu § 757 odst. 1. písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu, upravující pro dobu po rozvodu jejich manželství práva a povinnosti společného bydlení Více...

Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství V této souvislosti účastníci uzavírají ve smyslu ust. § 757 odst. 1. písm. c) ve spojení s ust. § 738 až § 739 a § 765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu, upravující pro dobu po rozvodu jejich manželství vzájemné majetkové vztahy Více...

Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství - verze s vypořádáním nemovitosti v sjm

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství - verze s vypořádáním nemovitosti v sjm V této souvislosti účastníci uzavírají ve smyslu ust. § 757 odst. 1. písm. c) ve spojení s ust. § 738 až § 739 a § 765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu, upravující pro dobu po rozvodu jejich manželství vzájemné majetkové vztahy Více...

Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství Verze s vypořádáním věcí tvořících obvyklé vybavení rodinné domácnosti účastníků

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství Verze s vypořádáním věcí tvořících obvyklé vybavení rodinné domácnosti účastníků V této souvislosti účastníci uzavírají ve smyslu ust. § 757 odst. 1. písm. c) ve spojení s ust. § 698 až § 699, § 738 až § 739 a § 765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu, upravující pro dobu po rozvodu jejich manželství vzájemné majetkové vztahy Více...

Žaloba na popření otcovství matkou

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na popření otcovství matkou Žaloba o popření otcovství Více...

Žaloba na prohlášení manželství za neplatné

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na prohlášení manželství za neplatné Manželství s žalobkyní jsme uzavřeli dne ………………. před Úřadem ……………. Děti se z tohoto manželství nenarodily. Oba jsme české národnosti a českého občanství. Poslední společné bydliště jsme měli na shora uvedené adrese. Více...

Žaloba na určení otcovství

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na určení otcovství Žaloba o určení otcovství a úpravu její výchovy a výživy Více...

Žaloba na určení otcovství otcem dítěte

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na určení otcovství otcem dítěte Žaloba na určení otcovství k nezletilé …………………., nar. ………………. spolu s Návrhem na úpravu výchovy a výživy Více...

Žaloba na určení příjmení a jména nezletilému dítěti

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na určení příjmení a jména nezletilému dítěti Žaloba na určení příjmení nezletilého dítěte ………………, nar. ……………. - Návrh na zahájení řízení Více...

Žaloba na výživné pro zletilé dítě

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na výživné pro zletilé dítě Jsem studentem ... ročníku …………….. v ………….. Od měsíce ………….. roku ………… žiji se svým otcem ……………... Rodiče se před rokem rozvedli a já jsem zůstal bydlet se svým otcem. Žalovaná je má matka. Otec od rozvodu, kdy matka odešla ze společné domácnosti, hradí veškeré náklady, spojené s mým studiem, hradí veškeré náklady domácnosti a přispívá mně na mé potřeby a zájmy. Více...

Žaloba na zrušení společného nájmu bytu po rozvodu manželství

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na zrušení společného nájmu bytu po rozvodu manželství Manželství se žalovaným jsme uzavřeli dne ……………. před Obecním úřadem …………... Z manželství se narodil dne ………….. nezletilý syn …………... Naše manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v ………… č.j. ………………. ze dne ……………, které nabyl právní moci dne ……………. Více...

Žaloba na zrušení vyživovací povinnosti vůči rozvedenému manželovi

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba na zrušení vyživovací povinnosti vůči rozvedenému manželovi Žaloba o zrušení vyživovací povinnosti k rozvedené manželce Více...

Žaloba o výživné manželky

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba o výživné manželky Manželství s odpůrcem jsem uzavřela dne ………….. V obou případech se jednalo o první manželství. Dne ……….. se nám narodila dcera ……….. Naše manželství dosud trvá. Více...

Žaloba o výživné rozvedené manželky

Stáhnout právnickou smlouvu Žaloba o výživné rozvedené manželky Naše manželství se žalovaným bylo rozvedeno rozsudkem zdejšího soudu čj. ……………. ze dne …………….., který nabyl právní moci dne ……………... Naše manželství trvalo více jak ……. let. Více...