Služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

Úzce spolupracujeme s auditorskými firmami. Naše advokátní kancelář využívá i svých bohatých zkušeností z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek (jak ve fázi smluvní, tak při pokusech o smírné řešení sporů s cílem předejít řešení věci soudní cestou). Advokátní kancelář tak vždy pečlivě a zodpovědně zvažuje všechny možnosti řešení problémů a bere ohled i na faktor času a náklady případného řízení.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám